Werk in uitvoering

Binnen het programma Groningen@Work lopen een groot aantal projecten die in uitvoering zijn. Om een indruk te krijgen worden hieronder een aantal initiatieven uitgelicht.

Top Dutch

Top Dutch is een initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Het is begonnen met een campagne waarmee zij een vestiging autofabrikant Tesla naar het Noorden probeerden te krijgen. Tesla is het bedrijf van de bekende duurzame energie-innovator Elon Musk. Daarna heeft de campagne JobDutch gedraaid. Het...

Snel Internet Groningen

In delen van de provincie ontbreekt een goede internetverbinding, terwijl dit steeds belangrijker wordt voor bewoners en bedrijven. De regeling Snel Internet Groningen is bedoeld om een snelle internetverbinding in de hele provincie aan te leggen. De provincie Groningen, Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen...

Chemport Europe

De chemische industrie in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen moet de komende jaren vergroenen. Daarvoor is op dinsdag 7 februari 2017 het project Chemport Europe van start gegaan. Het is de bedoeling dat de chemiesector in de provincies Groningen en Drenthe in 2030 nagenoeg is overgestapt op het gebruik van duurzame grondstoffen. Op...

Region of Smart Factories (ROSF)

40 partners uit Noord-Nederland ontwikkelen samen de Fabriek van de toekomst. Daarbij ligt de focus op het ontwikkelen van intelligente, connected en customized productieprocessen, voor intelligente, connected en customized producten. ROSF omvat tien pilotprojecten – uitgevoerd door clusters van bedrijven en instellingen – met een...

Power to flex: opslag van duurzame energie

Power to Flex is een samenwerkingsproject waarin bedrijven, hogescholen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland pilots ontwikkelen voor de opslag van duurzame energie. Zon en wind leveren soms teveel of juist te weinig elektriciteit op. Vraag en aanbod van energie zijn hierdoor uit balans. Het project Power to Flex springt hierop...

Innovatiecentrum Bioeconomie

Op de Zernike campus in Groningen wordt een modern laboratorium en innovatiecentrum gebouwd. Hier wordt onderzoek gedaan naar agrarische producten en er is plek voor groene chemiebedrijven. Ook stimuleert het centrum innovatie, bedrijvigheid en onderzoek. Fysiek zijn er laboratoria en kantoren beschikbaar voor...

Techniekpact Noord

In de aanloop tot het nationale techniekpact is begin 2013 door het landsdeel Noord (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe) een ambitiedocument gemaakt. Hierin zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die de 3 partijen tot 2020 willen realiseren. Hoofddoel is de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in...

Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG)

Het Innovatief Actieprogramma 2015-2017 (IAG4) is bedoeld voor vernieuwende samenwerkingsprojecten op het gebied van healthy ageing, energie, bio-economie en transsectorale innovatie. Vanwege het grote aantal aanvragen dat op dit programma is binnengekomen, neemt de provincie op dit moment geen nieuwe initiatieven meer in behandeling voor het...

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP ZZL)

Het oorspronkelijke doel was een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen: de Zuiderzeelijn. In 2007 besloot het kabinet dat deze verbinding er niet kwam. Als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn kreeg het Noorden een vergoeding van ruim 2 miljard euro. Hiervoor is in 2008 tussen Rijk en Regio het convenant...

EPI-kenniscentrum

EPI-kenniscentrum is een opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig (ver)bouwen. De focus ligt op het delen van nieuwe en bestaande kennis aan inwoners en bedrijven. Dit doen ze door via educatie (E), praktijk (P) en innovatie (I), vandaar ook de naam EPI. Het is een initiatief van het Alfa-college, de...

Kredietunies

Kredietunies zijn een relatief nieuwe manier om het MKB van financiering te voorzien. Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. In onze provincie zijn momenteel 5 kredietunies actief dan...

GOA Publiek

GOA Publiek is een stichting met als belangrijkste doelstelling het creëren van extra leerbanen in de semi-publieke sector en waar mogelijk te faciliteren. Daarbij begeleidt GOA Publiek de jongeren intensief om de uitval zo laag mogelijk te houden. In de stichting participeren de provincie Groningen, de gemeenten Groningen, Veendam en...

Keuzecarroussel

De arbeidsmarktregio (AM) Groningen werkt aan de aanpak jeugdwerkloosheid door het matchen van jongeren naar betaald werk. AM Groningen onderzoekt nu de mogelijkheden om met werkgevers in kansrijke sectoren (bouw en techniek) meer oriëntatiestages (div. beroepen in meerdere sectoren) en voorschakeltrajecten (specifieke sector) aan te...

Profileermij

Project 'closing the gap MBO': De arbeidsmarkt in Groningen kenmerkt zich door een relatief hoge werkloosheid en een lager opleidingsniveau dan het landelijk gemiddelde. De verwachting is dat in een aantal specifieke sectoren de werkgelegenheid zal aantrekken (techniek, bouw, ICT, ed.). Knelpunt is dat het aanbod niet altijd goed...

Leven-Lang-Leren fonds

De provincie Groningen heeft dit fonds om ingesteld om de jeugdwerkloosheid te verminderen. Dit gebeurt door het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Een project dat hieronder valt is 'TopTechniek in Bedrijf'. Aankomende jaren ontstaat een toenemende vraag naar technische medewerkers. Deze...